Nowenna do bł. Honorata Koźmińskiego

Dzień 1

 • 4 października – za Ojczyznę

Błogosławiony Ojcze Honoracie – kochający Ojczyznę i zawierzający ją macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, oręduj za wszystkimi Polakami, aby wzrastali w miłości Boga i w miłości ludzi, budowali wspólne dobro Ojczyzny wprowadzając i umacniając sprawiedliwy pokój w sercach i środowiskach rodzinnych i zawodowych. Uproś dla naszego Narodu odwagę i siłę ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności w trosce o lepsze jutro i o wierność Bogu i Maryi.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 2

 • 5 października – za rodziny

Błogosławiony Ojcze Honoracie – zatroskamy o rodzinę i cywilizację miłości polecamy Twojemu orędownictwu polskie rodziny. Czuwaj nad trwałością małżeństw i nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Uproś rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, godne warunki życia i rozwoju, by mogły zapewnić swoim dzieciom należyte przygotowanie do pełnienia przyszłych zadań. Módl się do Boga, by dzieci były wychowywane z zdrowej atmosferze miłości rodzicielskiej, aby z domu rodzinnego wyniosły mocne i trwałe zasady życia chrześcijańskiego i przynależności do Kościoła Świętego.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 3

 • 6 października – za ojców i matki

Błogosławiony Ojcze Honoracie, ty który po ojcowsku witałeś marnotrawnych synów, prosimy cię, oręduj za wszystkimi ojcami i matkami, aby z radością przyjmowali każde powierzone im przez Boga dziecko i kochali je mądrze. Niech zawsze idą po ścieżkach przykazań Bożych i niech nigdy nie zabraknie im wierności i ofiarności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wyjednaj im tę łaskę, aby Bóg był w ich sercach na pierwszym miejscu, a w chwilach trudnych nigdy nie zabrakło im ufności w Jego wszechmoc i dobroć.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 4

 • 7 października – za dzieci i młodzież

Błogosławiony Ojcze Honoracie – zatroskany o wychowanie dzieci i młodzieży, Twojemu wstawiennictwu polecamy dzieci i młodzież. Uproś im światło i moc, aby umieli się oprzeć złym wpływom świata. Pomagaj im w dokonywaniu słusznych wyborów i wzmocnij ich wolę, by dawali świadectwo o prawdziwych wartościach, jakimi są: umiłowanie prawdy, dobra, miłości i piękna. Uproś im odwagę, aby nie wstydzili się swojej wiary w Boga i praktyk religijnych. Niech poznają i doświadczają, że Bóg kocha ich bezwarunkowo i bezgranicznie.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 5

 • 8 października – za ubogich, chorych i starszych

Błogosławiony Ojcze Honoracie, ty który z oddaniem niosłeś pomoc ubogim, prosimy cię o wstawiennictwo w intencji ludzi ubogich, starszych i chorych. Proś za nimi, aby w każdym cierpieniu i w doświadczeniu duszy i ciała stawali przed Bogiem z różańcem w ręku i byli pewni, że zostaną wysłuchani. Niech przez rozważanie tajemnic życia Chrystusa i Jego Matki Maryi, poznają coraz bardziej potęgę Bożej miłości i doświadczają uzdrawiającej mocy modlitwy. Wypraszaj nam otwarte oczy i dobroć serca, abyśmy służąc bliźnim przyczyniali się do zmniejszenia ich cierpień.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 6

 • 9 października – za kapłanów

Błogosławiony Ojca Honoracie – gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, wspieraj swoim wstawiennictwem Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane, aby mężnie i nieugięcie stali na straży prawa miłości Boga i bliźniego. Wypraszaj wszystkim taką przejrzystość, aby słowem, czynem i miłością wprowadzali w życie ludzi Boga i Jego Królestwo. Niech ich serca, myśli i ręce pozostaną czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Wstawiaj się za nimi, by pozostali wierni Chrystusowi, Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili życia.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 7

 • 10 października – za zgromadzenia honorackie

Błogosławiony Ojcze Honoracie – patronie życia ukrytego miej w swojej opiece i oręduj za wszystkimi zgromadzeniami życia zakonnego, których jesteś Ojcem. Niech każdego dnia na nowo odczytują i odkrywają swój charyzmat i owocnie włączają się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Wyjednaj im łaskę ewangelicznej miłości i ufnego zawierzenia Bogu. Wstawiaj się za nimi, aby umieli iść drogą rad ewangelicznych, byli wiarygodnymi świadkami orędzia Chrystusowego we współczesnym świecie. Niech niosą każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 8

 • 11 października – o trzeźwość

Błogosławiony Ojcze Honoracie – zatroskany o trzeźwość narodu polskiego. Uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny, ojcowie, matki i dzieci. Wstawiaj się za tymi, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Proś, aby Pan wzbudził w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i pragnienie życia bez alkoholu, a dla ludzi uzależnionych radość wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...
 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 9

 • 12 października – o powołania

Błogosławiony Ojcze Honoracie – ty, który pełen mądrości zabiegałeś o każde powołanie, prosimy cię, abyś uprosił u Boga nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Wyjednaj młodym ludziom powołanym przez Chrystusa odwagę pójścia za Nim i wielkodusznego oddania swego serca na służbę Ewangelii. Upraszaj im, aby w pójściu za Chrystusem odkrywali sens życia jako „dar z siebie” oraz doświadczali piękna i prawdy wzrastania w miłości.

Ojcze naszZdrowaś Maryjo...

 • Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.
Nowenna do bł. Honorata Koźmińskiego (2)

Dzień 1

 • 4 października

Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacony łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czynił to, co jest zgodne z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie, którą Ci polecam ...

 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 2

 • 5 października
Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparty przykładem i wstawiennictwem bł. Honorata zawsze pełnił Twoją wolę i znajdował w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przedkładam ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 3

 • 6 października
Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłaszcza w tej trudnej sprawie, którą Ci przedkładam ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 4

 • 7 października
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone. Z ufnością uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 5

 • 8 października
Zbawicielu mój, Tyś powiedział: Zaprawdę mówi wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośrednictwo bł. Honorata o łaskę ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 6

 • 9 października
Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 7

 • 10 października
Boskie Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata.
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 8

 • 11 października
Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, składam Ci, Panie, hołd, cześć i uwielbienie, dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Dzień 9

 • 12 października
O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za Ojcem św., Biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę, o którą z ufnością i pokorą proszę ...
 • 3 × Ojcze naszZdrowaś Maryjo
 • Błogosławiony Honoracie –  módl się za nami.

Za zezwoleniem władzy kościelnej
 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej