Litania do bł. Honorata Koźmińskiego

Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta – módl się za nami.
Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów – módl się za nami.

Święta Klaro, mistrzyni życia duchowego – módl się za nami.

Bł. Ojcze Honoracie, patronie życia ukrytego – módl się za nami.
Bł. Honoracie, polski Franciszku,
Bł. Honoracie, dobrowolny więźniu konfesjonału,
Bł. Honoracie, orędowniku polskiego Kościoła,
Bł. Honoracie, odnowicielu ideału franciszkańskiego,
Bł. Honoracie, gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Bł. Honoracie, ojcowski przewodniku dróg zakonnych,
Bł. Honoracie, ukryty spowiedniku dusz,
Bł. Honoracie, żarliwy duszpasterzu błądzących,
Bł. Honoracie, nauczycielu życia mistycznego,
Bł. Honoracie, architekcie społecznego ładu,
Bł. Honoracie, tytanie twórczej pracy,
Bł. Honoracie, strażniku nowej winnicy,
Bł. Honoracie, rzeczniku jedności Kościoła,
Bł. Honoracie kochający Ojczyznę,
Bł. Honoracie, patronie zawierzenia i wytrwania,
Bł. Honoracie, zgłębiający Odwieczne Słowo,
Bł. Honoracie, adorujący Chleb pielgrzymów,
Bł. Honoracie, zapatrzony w ideał świętości Boga Wcielonego,
Bł. Honoracie, urzeczony skromności Matki Pana,
Bł. Honoracie, naśladujący pokorę św. Józefa,
Bł. Honoracie, całkowicie oddany Chrystusowi,
Bł. Honoracie, żyjący prostotą zakonną,
Bł. Honoracie, rozmodlony w codzienności,
Bł. Honoracie, bogaty mądrością konfesjonału,
Bł. Honoracie, pochylony nad ludzką ułomnością,
Bł. Honoracie, trwający w nadziei wbrew nadziei,
Bł. Honoracie, pielgrzymujący w duchu do Jasnogórskiej Pani,
Bł. Honoracie, współtworzący braterstwo serc,
Bł. Honoracie, zatroskany o rodzinę i cywilizację miłości,
Bł. Honoracie, Ty, który ufałeś, że spełnią się obietnice Pana,
Bł. Honoracie, Ty, który bolałeś nad utratą wiary,
Bł. Honoracie, Ty, który pokornie słuchałeś Stolicy Apostolskiej,
Bł. Honoracie, Ty, który z nadzieją wypatrywałeś wolnej Ojczyzny,
Bł. Honoracie, Ty, który pełen mądrości zabiegałeś o każde powołanie,
Bł. Honoracie, Ty, który z miłością wypełniałeś swoją misję,
Bł. Honoracie, Ty, który z radością służyłeś radą,
Bł. Honoracie, Ty, który z oddaniem niosłeś pomoc ubogim,
Bł. Honoracie, Ty, który z cierpliwością czuwałeś w konfesjonale,
Bł. Honoracie, Ty, który po ojcowsku witałeś marnotrawnych synów,
Bł. Honoracie, Ty, który z wiarą wpatrywałeś się w nowe dzieło zakonne,
Bł. Honoracie, pamiętający o nas, twoich braciach,
Bł. Honoracie, pamiętający o powołanych do kapucyńskiego życia,
Bł. Honoracie, pamiętający o Kościele Chrystusowym na Wschodzie,
Bł. Honoracie, pamiętający o zgromadzeniach tworzących twoją rodzinę,
Bł. Honoracie, pamiętający o narodach całego świata, aby zachowały to, co święte i dobre w swojej kulturze,
Bł. Honoracie, pamiętający o narodach Europy Wschodniej, do której Opatrzność nas posyła,
Bł. Honoracie, pamiętający o Polakach rozrzuconych po całym świecie,
Bł. Honoracie, pamiętający o naszym dziedzictwie wiary i kultury,
Bł. Honoracie, pamiętający o polskiej ziemi spragnionej cichego przeistoczenia,

Bł. Honoracie, pamiętający o nas w dniu ostatnim naszego ziemskiego życia, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Honoracie.

Abyśmy się stali uczestnikami wiecznej chwały.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który przez wywyższenie błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Litania wersja 2
Błogosławiony Honoracie,
Wierny naśladowco św. Franciszka –  módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego

Błogosławiony Honoracie,
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego
Krzewicielu życia według Ewangelii
Patronie odkrywania drogi życiowej
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania
światły kierowniku sumień w konfesjonale
Zatroskany o losy Ojczyzny
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi
Oddany modlitwie i pokucie

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania
Pokorny wobec tajemnic Bożych
Wzorze niezłomnej nadziei

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania
Patronie Nowego Miasta
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę ... i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej